Dėmesio: Mes pristatysime jums tik padangas. Jeigu ant iliustracijos yra pavaizduotas ratlankis, tai yra tik pavyzdys.

Michelin Pilot Sport A/S Plus 255/45 R19 100V , N0, GRNX

Galimybė užsakyti
Dėja mes neturime šitos padangos mūsų atsargose.
Padangos
Universalios padangosGAN
M+S identifikacija
Greitis
V: Šią padangą leidžiama naudoti greičiams ikia 240 km/h !
EAN
3528709062565
Padangų kortelė/ Efektyvumo klasė
Pasipriešinimas trinčiai C Sukibimas su šlapia danga B Triukšmo emisija 72dB
DEX
Iškilus klausimams ar neaiškumams, prašome susisiekti reifendirekt-lt​@delti.com
Dėja mes neturime šitos padangos mūsų atsargose.
354,60 €

 

Pilot Sport A/S Plus yra žemo profilio, ultra aukštos kokybės universali padanga, skirta didelei spartai. Sukurtos aukštos klasės sportiniams automobiliams, sportiškiems kupė ir aukšto našumo sedanams. Šių padangų pagrindiniai bruožai: pagerintas našumas, trauka ir sukibimas visais metų laikais, net esant lengvam sniegui bei ilgas jų tarnavimo laikas. Pilot Sport A/S Plus padangos yra su Michelin TriFusion sudėtimi, sujungiančia tris skirtingus mišinius vienas su kitu ir tokiu būdu pateikia Michelin preciziškumo galimybes. Abiejų pečių gumos mišinys pagerina valdymą ant sauso kelio, gumos mišinys esantis tarp pečių ir centrinės juostos pagerina trauką ant šlapio, apsnigto kelio, o centrinės juostos gumos mišinys skatina trauką ant šlapio kelio. Šie trys mišiniai sulieti į kryptinį protektorių (bendras su Pilot Sport A/S padangomis) su tęstine perimetrine centro juosta (teikia kelio reagavimą ir sumažina sauso kelio triukšmą), aštraus kampo kryptinio protektoriaus blokais (suintensyvina vairo reakciją ir sauso kelio valdymą) kartu su perimetriniais ir labai kampuotais šoniniais grioveliais (priešinasi akvaplanavimui ir pagerina trauką ant šlapio kelio). Padangos vidinė struktūra po protektoriaus sritimi yra iš dviejų aukšto atsparumo, lengvasvorių plieninių kordų, pastiprintų Michelin 'Filament At Zero' (FAZ) technologija, kuri spirališkai apvynioja kiekvieną poliamido viją aplink visą protektorių (panašiai kaip žvejybinis valas ant žvejybos ritės) ir pagerina protektoriaus tvirtumą ir nusidėvėjimo laiką, važiavimo komfortą ir užtikrina didelės spartos išlaikymą bei prognozuojamą valdymą.

Padangų kortelė/ Efektyvumo klasė

We sell new cars tyres which are not older than 2 years.

In this case, the following efficiency classes are valid: Roll resistance: C, Wet grip: B, Triukšmo emisija: 72 dB.

Padangoms, pagamintoms po 1.7.2012, galioja kairėje grafiko pusėje pavaizduota etiketė

Montažo partneris arti Jūsų
Prašome nurodyti jūsų pašto indeksą ir vietovės pavadinimą, kad mes galėtųme surasti montavimo punktą arti jūsų.

Mes galime sumontuoti
Jūsų padangas

Išsirinkite vieną iš
mūsų montavimo partnerių
arčiau Jūsų namų:

Kaip tai veikia
1. Paieška montavimo partneris
2. Planuoti
3. Tikti padangos

Michelin – mes Jums padësime nukeliauti toliau.

Mûsø ákûrëjø, Edouard ir André Michelin, vizija iðgrynino MICHELIN prekinio þenklo produkcijà ir jau daugiau nei 125 metus uþtikrina paprastà, saugø ir patogø vairavimà – tai pirmoji ámonë, pagaminusi modernias padangas ir ratlankius, keliø þemëlapius, kelioniø gidus ir padëjusi pagerinti bendrà eismo infrastruktûrà. Kartu su ðiomis naujovëmis svarbûs tvirti aplinkosaugos ásitikinimai, modernios judëjimo prekës turi bûti patvarios, o ne kenkianèios aplinkai.

Kiekvienais metais Michelin Group pagamina daugiau nei 178 milijonø padangø 68 gamyklose, kurios yra iðdëstytos 17 ðalyse ir prekiauja jomis daugiau nei 170 ðaliø. Prekiø pasiûla labai gausi: nuo dviraèiø, lengvøjø automobiliø, sunkveþimiø, motociklø ir traktoriø padangø iki 5 tonas þemës galinèios pajudinti tenchnikos padangø. Michelin turi apie 111,700 darbuotojø visame pasaulyje ir yra vienas ið seniausiø ir geriausiai þinomø prekiniø þenklø visame pasaulyje – kaip ir áþymusis Michelin padangø þmogeliukas.

Kryptinga plëtra: MICHELIN Total Performance

Naujø prekiø kûrime, Michelin tikslingai seka "MICHELIN Total Performance" idëjà, kuri remiasi grieþtais standartais ir siekia sujungti geriausias savybes, kad pasiektø optimalius rezultatus. Mes naudojame ðá principà ne tik standartiniø prekiø, bet ir motociklø sportui skirtø produktø gamyboje. Daugybë technikos naujoviø sumaþina naðtà, tenkanèià aplinkai, vairuotojams ir verslui. Akimi nematomos konstrukcijos ypatybës, protektoriaus raðto dizainas ir gumos miðinio sudëtis per visà MICHELIN naudojimo laikà atskleidþia savo potencialà: padangos uþtikrina puikø sukibimà su kelio danga, ilgà naudojimo laikà ir sumaþintà degalø sunaudojimà, nes turi maþà pasiprieðinimà riedëjimui.

Norëdama geriau suprasti kasdienio vaþinëjimo sàlygas ir vairuotojø poreikius, 2014 Michelin pradëjo unikalø tyrimø procesà – Road Usage Lab. Trims tûkstanèiams automobiliø ið visos Europos buvo sumontuoti specialûs matavimo prietaisai, áregistruojantys padangø naudojimo duomenis. Vertingos þinios, gautos tyrimø metu, buvo panaudotos naujø padangø modeliø gamyboje ir taip buvo sukurtos prekës, atitinkanèios realius vairuotojø poreikius.

Suþinokite daugiau apsilankæ: http://michelin.lt/About/Michelin_World.html